EU-směrnice 1907/2006/EG (REACH), příloha XVII

Původně upravené požadavky na „náhradní látky, náhradní postupy a uživatelské omezení cementů s obsahem chromanu a přípravky s obsahem chromanu a cementu“ v TRGS 613 byly v roce převedeny do přílohy XVII ustanovení REACH a jsou zde uvedeny v zápise č. 47

Zde je předepsáno používání cementů a cementových výrobků s nízkým obsahem chromanu. Používání produktů s vyšším obsahem chromanu je naproti tomu zakázáno. Důvodem je, že cement a cementové výrobky reagují silně alkalicky s vlhkostí (působení louhu). Při kontaktu s pokožkou nebo očima může dojít k podráždění nebo poleptání. Portlandský cement může ještě navíc obsahovat stopy rozpustných solí chromanu (VI). Tento chroman zapříčiňuje určité alergie, tzv. zednický svrab.

V TRGS byly cementy a produkty s obsahem cementu rozděleny do 2 kategorií:

 • chudé na chromany       <= 2 ppm rozpustných chromanu             (→ označení GISCODE ZP 1)
 • ne chudé na chromany  > 2 ppm rozpustných chromanů

Díky naší kontrole zabezpečení kvality garantujeme, že všechny cementové výrobky Uzin nebo codex dodržují předpisy ustanovení REACH. Nesou označení „chudé na chromany podle EU-VO 19007/2006 (REACH) – GISCODE ZP 1“

 

Informování a posouzení nebezpečí (GefStoffV § 6)

Před zahájením prací musí zaměstnavatel určit, zdali je stanovené práce nutné provádět nebezpečnými látkami. Zdrojem informací o výrobcích přitom mohou být etikety na obalech výrobků, informace o výrobcích, bezpečnostní listy výrobků nebo informace výrobce. V případě zjištění, že práce jsou prováděny s nebezpečnými látkami, musí zaměstnavatel posoudit veškerá případná rizika na zdraví zaměstnance a bezpečnost práce a přijmout nezbytná opatření k zajištění jejich ochrany. Nebezpečí může být posuzováno mimo jiné s ohledem na:

 • nebezpečné vlastnosti látek a jejich přípravu
 • rozsah, druh a dobu trvání expozice
 • pracovní podmínky a pracovní postupy
 • limitní hodnoty expozice na pracovišti
 • stanovení a posouzení účinnosti ochranných opatření, např. větrání, odsávání, ochranné dýchací prostředky, ochrana proti prachu, ochranné oděvy

Informace o požadovaných opatřeních pro bezpečnost práce naleznete v informacích o skupině výrobků TRGS a GISCODE, případně se informujte u Bau BG (německá stavební asociace). Výsledky tohoto hodnocení musí být zdokumentovány.

Ochranná opatření (GefStoffV §§ 8-11)

Potenciál ohrožení je dán posouzením všech rizik vyplývající z kontaktu se zdraví škodlivými látkami, se zpracovávaným množstvím a délkou kontaktu s těmito látkami. Na základě těchto poznatků se stanovují bezpečnostní opatření, přičemž v principu platí, že čím méně je použito škodlivých látek, tím méně je nutno učinit bezpečnostních opatření a naopak, čím nebezpečnější látky jsou použity, tím vyšší technické a organizační požadavky na osobní ochranu pracovníka jsou vyžadovány. Nové vydání GefStoffV v roce 2010 zařazuje stupně ohrožení a příslušná opatření ochrany do 4 stupňů:  

Stupeň 1 – nízké ohrožení: vyžaduje minimální opatření při malém ohrožení a krátké doby expozice, např. při opravných pracích pomocí opravných malt označených symbolem „dráždivý“. Snížení rizika ohrožení lze dosáhnout organizačními opatřeními, např. poskytnutím a použitím ochranných pracovních prostředků (např. ochranné pracovní rukavice, protiprachové ochranné masky).

Stupeň 2 – střední ohrožení: platí pro práci s žíravými nebo vysoce hořlavými látkami, které jsou nebezpečné pro zdraví. Snížení rizika ohrožení lze, pokud technicky možné, dosáhnout použitím jiného výrobku (substituce). V případě, že nahradit škodlivý výrobek nelze, pak je nutno provést technická opatření jako např.: odsávání, ventilaci, uzavření. Nošení osobního ochranného oděvu je povinností. Nutné měření limitních hodnot škodlivých látek na pracovišti. V případě překročení těchto limitních hodnot je nutno znovu posoudit stupeň ohrožení a přijmout odpovídající opatření.

Stupeň 3 – vysoké ohrožení: platí při zpracování toxických nebo karcinogenních látek. Snížení rizika použitím jiného výrobku (substituce) nebo uzavřeným systémem. Měření a dodržovaní limitních hodnot na pracovišti. Uzavření toxických látek..

.Stupeň 4 – extrémně vysoké ohrožení: týká se výlučně karcinogenních látek. Při podlahářských a obkladačských pracích se s nimi nepřichází prakticky do styku.

Substituční povinnost (GefStoffV § 6, paragraf 1, článek 4)

Ověřit, zdali neexistuje méně zdraví škodlivý výrobek. Nahradit škodlivý výrobek méně rizikovým nebo zcela neškodným výrobkem, pokud je to technicky možné a pro záměry akceptovatelné. Změna postupu nebo podmínek, které umožní nepoužití rizikových látek na pracovišti. V případě zjištění ohrožení z použití nebezpečné látky, provést písemný zápis zjištěných hodnot a důvodů její použití. Dobrým vodítkem na vhodné substituční možnosti poskytuje oborová TRGS (Technische Regeln für Gefahrstoffe, Technická pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami), např. TRGS 610.

Povinnost kontroly (GefStoffV § 6, paragraf 1, článek 6)

Zaměstnavatel musí kontrolovat, zda jsou dodržovány limitní hodnoty na pracovišti. To může provádět měřením hodnot na pracovišti nebo jinými rovnocennými metodami. Jsou-li použity náhradní výrobky v souladu s TRGS 610, může zaměstnavatel předpokládat, že tyto limitní hodnoty na pracovišti jsou dodrženy. V takovém případě není měření vyžadováno.

Provozní pokyny (GefStoffV § 14)

Písemné vyhotovení a zveřejnění provozního návodu pro dané pracoviště s upozorněním na možná rizika. Stanovení ochranných opatření a pravidel chování. Pokyny a návody pro případ ohrožení, první pomoc, likvidaci odpadu apod. Tento provozní návod musí být napsán srozumitelnou formou. Musí být stanoven před započetím prací s nebezpečnými látkami a následně kontrolován nejméně jednou ročně.

Ustanovení o zacházení s nebezpečnými látkami a předpisy

Látky a výrobky, při jejichž zpracování je ohroženo zdraví člověka, se označují jako „nebezpečné látky“.  Kdo s těmito látkami a výrobky pracuje, musí být s těmito zdravotními riziky obeznámen a přijmout odpovídající bezpečnostní opatření.  Zda látka či výrobek je zařazen do nebezpečných látek a jaké hrozí nebezpeční lze získat z informací uvedených v technickém listě výrobku nebo na obalové etiketě.


Povinnosti vyplývající s ustanovení o zacházení s nebezpečnými látkami

 

Více informací o práci s nebezpečnými náklady v České republice najdete např. zde

Informování a posouzení nebezpečí (GefStoffV § 6)

Před zahájením prací musí zaměstnavatel určit, zdali je stanovené práce nutné provádět nebezpečnými látkami. Zdrojem informací o výrobcích přitom mohou být etikety na obalech výrobků, informace o výrobcích, bezpečnostní listy výrobků nebo informace výrobce. V případě zjištění, že práce jsou prováděny s nebezpečnými látkami, musí zaměstnavatel posoudit veškerá případná rizika na zdraví zaměstnance a bezpečnost práce a přijmout nezbytná opatření k zajištění jejich ochrany. Nebezpečí může být posuzováno mimo jiné s ohledem na:

 • nebezpečné vlastnosti látek a jejich přípravu
 • rozsah, druh a dobu trvání expozice
 • pracovní podmínky a pracovní postupy
 • limitní hodnoty expozice na pracovišti
 • stanovení a posouzení účinnosti ochranných opatření, např. větrání, odsávání, ochranné dýchací prostředky, ochrana proti prachu, ochranné oděvy

Informace o požadovaných opatřeních pro bezpečnost práce naleznete v informacích o skupině výrobků TRGS a GISCODE, případně se informujte u Bau BG (německá stavební asociace). Výsledky tohoto hodnocení musí být zdokumentovány.

Ochranná opatření (GefStoffV §§ 8-11)

Potenciál ohrožení je dán posouzením všech rizik vyplývající z kontaktu se zdraví škodlivými látkami, se zpracovávaným množstvím a délkou kontaktu s těmito látkami. Na základě těchto poznatků se stanovují bezpečnostní opatření, přičemž v principu platí, že čím méně je použito škodlivých látek, tím méně je nutno učinit bezpečnostních opatření a naopak, čím nebezpečnější látky jsou použity, tím vyšší technické a organizační požadavky na osobní ochranu pracovníka jsou vyžadovány. Nové vydání GefStoffV v roce 2010 zařazuje stupně ohrožení a příslušná opatření ochrany do 4 stupňů:  

Stupeň 1 – nízké ohrožení: vyžaduje minimální opatření při malém ohrožení a krátké doby expozice, např. při opravných pracích pomocí opravných malt označených symbolem „dráždivý“. Snížení rizika ohrožení lze dosáhnout organizačními opatřeními, např. poskytnutím a použitím ochranných pracovních prostředků (např. ochranné pracovní rukavice, protiprachové ochranné masky).

Stupeň 2 – střední ohrožení: platí pro práci s žíravými nebo vysoce hořlavými látkami, které jsou nebezpečné pro zdraví. Snížení rizika ohrožení lze, pokud technicky možné, dosáhnout použitím jiného výrobku (substituce). V případě, že nahradit škodlivý výrobek nelze, pak je nutno provést technická opatření jako např.: odsávání, ventilaci, uzavření. Nošení osobního ochranného oděvu je povinností. Nutné měření limitních hodnot škodlivých látek na pracovišti. V případě překročení těchto limitních hodnot je nutno znovu posoudit stupeň ohrožení a přijmout odpovídající opatření.

Stupeň 3 – vysoké ohrožení: platí při zpracování toxických nebo karcinogenních látek. Snížení rizika použitím jiného výrobku (substituce) nebo uzavřeným systémem. Měření a dodržovaní limitních hodnot na pracovišti. Uzavření toxických látek..

.Stupeň 4 – extrémně vysoké ohrožení: týká se výlučně karcinogenních látek. Při podlahářských a obkladačských pracích se s nimi nepřichází prakticky do styku.

Substituční povinnost (GefStoffV § 6, paragraf 1, článek 4)

Ověřit, zdali neexistuje méně zdraví škodlivý výrobek. Nahradit škodlivý výrobek méně rizikovým nebo zcela neškodným výrobkem, pokud je to technicky možné a pro záměry akceptovatelné. Změna postupu nebo podmínek, které umožní nepoužití rizikových látek na pracovišti. V případě zjištění ohrožení z použití nebezpečné látky, provést písemný zápis zjištěných hodnot a důvodů její použití. Dobrým vodítkem na vhodné substituční možnosti poskytuje oborová TRGS (Technische Regeln für Gefahrstoffe, Technická pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami), např. TRGS 610.

Povinnost kontroly (GefStoffV § 6, paragraf 1, článek 6)

Zaměstnavatel musí kontrolovat, zda jsou dodržovány limitní hodnoty na pracovišti. To může provádět měřením hodnot na pracovišti nebo jinými rovnocennými metodami. Jsou-li použity náhradní výrobky v souladu s TRGS 610, může zaměstnavatel předpokládat, že tyto limitní hodnoty na pracovišti jsou dodrženy. V takovém případě není měření vyžadováno.

Provozní pokyny (GefStoffV § 14)

Písemné vyhotovení a zveřejnění provozního návodu pro dané pracoviště s upozorněním na možná rizika. Stanovení ochranných opatření a pravidel chování. Pokyny a návody pro případ ohrožení, první pomoc, likvidaci odpadu apod. Tento provozní návod musí být napsán srozumitelnou formou. Musí být stanoven před započetím prací s nebezpečnými látkami a následně kontrolován nejméně jednou ročně.

Informační povinnost (GefStoffV § 14, paragraf 2)

Informování a konzultace s příslušnými pracovníky o výsledcích naměřených hodnot, o možném nebezpečí plynoucí z práce s nebezpečnými látkami, používání osobních ochranných prostředků apod.

Více informací o práci s nebezpečnými náklady v České republice najdete např. zde

Nebezpečné látky ve stavebnictví

Jako nebezepčné látky ve stavebnictví se považují takové, které například obsahují rozpouštědla, dále výrobky z reaktivních pryskyřic, cementy a cement obsahující suché malty. Pro seznámení jak správně a odborně s takovými látkami a výrobky zacházet jsou ustanoveni mezi jiným zákonná ustanovení, technická pravidla pro nebezpečné látky (TRGS) a systém dobrovolného označování těchto látek, jako GISCODE a EMICODE.

Každý zaměstnavatel a řemeslník by se měl s těmito pravidly seznámit a řídit se jimi. Vzhledem k tomu, že některé údaje jsou často srozumitelná pouze bezpečnostním technikům a chemikům, podává codex krátký přehled ze EU směrnice  1907/2006/EG (REACH).

Příloha XVII a informace k používání reaktivních pryskyřic stanoví čeho je dbát při obkladačských a potěrových pracích.

(Uvedené informace jsou pouze výtažky z předpisů a nařízení a nezbavují povinnost seznámit se s originálními texty v plném znění, seznámení s ustanoveními technických a bezpečnostních listů výrobků s ohledem na nutná opatření k ochranně zdraví a životního prostředí).

 

EU-směrnice 1907/2006/EG (REACH), příloha XVII

Původně upravené požadavky na „náhradní látky, náhradní postupy a uživatelské omezení cementů s obsahem chromanu a přípravky s obsahem chromanu a cementu“ v TRGS 613 byly v roce převedeny do přílohy XVII ustanovení REACH a jsou zde uvedeny v zápise č. 47

Zde je předepsáno používání cementů a cementových výrobků s nízkým obsahem chromanu. Používání produktů s vyšším obsahem chromanu je naproti tomu zakázáno. Důvodem je, že cement a cementové výrobky reagují silně alkalicky s vlhkostí (působení louhu). Při kontaktu s pokožkou nebo očima může dojít k podráždění nebo poleptání. Portlandský cement může ještě navíc obsahovat stopy rozpustných solí chromanu (VI). Tento chroman zapříčiňuje určité alergie, tzv. zednický svrab.

V TRGS byly cementy a produkty s obsahem cementu rozděleny do 2 kategorií:

 • chudé na chromany       <= 2 ppm rozpustných chromanu             (→ označení GISCODE ZP 1)
 • ne chudé na chromany  > 2 ppm rozpustných chromanů

Díky naší kontrole zabezpečení kvality garantujeme, že všechny cementové výrobky Uzin nebo codex dodržují předpisy ustanovení REACH. Nesou označení „chudé na chromany podle EU-VO 19007/2006 (REACH) – GISCODE ZP 1“

 

Reaktivní pryskyřice

Prakticky všechny reaktivní pryskyřice jako např. polyuretany a epoxidové pryskyřice patří mezi nebezpečné látky.  Avšak oproti rozpouštědlovým výrobkům mohou být výrobky na bázi reaktivních pryskyřic v souladu s dnešním stavem poznání zpracovávány při normálním větrání na pracovišti bez překročení emisních limitů.  Pravdou je, že tekuté složky reaktivních pryskyřic mohou při neodborné manipulaci nebo u velmi citlivých osob vést ke zvýšení citlivosti nebo alergiím. V případě epoxidových pryskyřic to platí pro obě složky, u polyuretanových pouze pro složku tvrdidla. Je se proto třeba vyvarovat kontaktu tekuté, nevytvrzené epoxidové pryskyřice s očima a pokožkou a dodržovat doporučení uvedených v bezpečnostních listech a používat osobní ochranné pomůcky. Při práci s těmito výrobky je přinejmenším nutné používat pracovní ochranné rukavice, uzavřené pracovní brýle a v mimořádných případech jeli to vyžadováno ochranný pracovní oblek. K ochraně pokožky se navíc doporučuje používání ochranného krému.

S ohledem na ochranu zdraví při práci představují reaktivní výrobky na bázi silanu šetrnou alternativu, která není tak výrazně označena nebo vůbec označena varovnými symboly. Tyto produkty jsou deklarovány jako GISCODE RS 10.

Nezávisle na označení platí pro všechny výrobky na bázi reaktivních pryskyřic v zásadě toto: ve vytvrzeném stavu jsou reaktivní pryskyřice zcela nezávadné a dokonce splňují zařazení do EMICODE EC 1 nebo EC 1 PLUS. To znamená, že po vytvrzení neuvolňují žádné těkavé (škodlivé) látky do ovzduší a je proto je možné bez problému používat i v obytných místnostech.

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu