Značení

Aby mohl výrobce svoje výrobky opatřit značkou EMICODE® musí svoje výrobky podrobit velmi náročným zkouškám v k tomu akreditovaných institucích. Na základě vědecky zjištěných hodnot jsou výrobky následně tříděny do různých emisních tříd.

Stanovení třídy EMICODE je dáno na základě přísně definovaných zkušebních metod GEV - (Emisní zkušební komora) a
GEV-kritéria třídění do následujících 3 emisních tříd:

EMICODE EC 1 PLUS:  Prémiová třída – výrobky dosahují nejvyšších hraničních hodnot při nepřísnějším posuzování jako EC 1
EMICODE EC 1: Standardní třída – velmi malé emise a splnění nejvyšších nároků na ochranu životního prostředí a zdraví člověka
EMICODE EC 2: Základní předpoklad – nízký obsah emisí a splnění základního požadavku k získání označení

 

Prostě se cítit dobře s codex ecoTec.

Správný obkladač potřebuje ke své práci vysoce kvalitní výrobky. codex, jako jeden z mála výrobců v oboru obkladových materiálů nabízí kompletní systémový sortiment certifikovaný EC 1 PLUS. Pomocí výrobků řady ecoTec můžete provést 90% všech kladečských a obkladačských prací. Díky tomu můžete plně vyhovět současným požadavkům na používání ekologických a emisně chudých výrobků ve výstavbě.  

 

ecoTec výrobky nejvyšší kvality

Značky a symboly kvality

Rovněž pro obkladače a kladeče platí stále více a více regulací, norem a předpisů, která je nutno dodržovat. 

V případě jejich nedodržování můžou následovat nepříjemné problémy  a postihy. Proto je nezbytně nutné tyto normy, předpisy a regulace dobře znát a řídit se jimi. V následujících částech uvádíme ty nejdůležitější z nich.
Chceme Vás informovat o významu různého značení, řady značek, označení, certifikací a hesel, které se často vyskytují v oblasti výrobků pro pokládku nebo na etiketách výrobků a v technických listech.

 

EMICODE

EMICODE popisuje emisní chování materiálů pro pokládku a jiných stavebních materiálů prostřednictvím jejich zařazením do emisních tříd EC 1 Plus do EC 2 (pořadí odpovídá zvyšujícímu se množství emisí). Praktický význam má pouze třída EC 1 Plus (s velmi malým obsahem emisí) a EC 1 (s malým obsahem emisí). EMICODE má v případě ekologického značení stavebních materiálů široké rozšíření. Značení výrobků je prováděno dobrovolně výrobcem v souladu s odpovídajícími emisními zkouškami výrobku a udělené licence sdružením GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte, v překladu Společenství pro emisní kontrolu kladečských materiálů, lepidel a stavebních výrobků). Značení EMICODE je jediné značení kvality kladečských materiálů zakoupených na volném trhu a správnost a oprávněnost tohoto značení kontrolována zkušebním institutem. Při porušení správnosti a oprávněnosti značení hrozí výrobci sankce až po odebrání licence EMICODE.

Více informací o EMICODE

Značení

Aby mohl výrobce svoje výrobky opatřit značkou EMICODE® musí svoje výrobky podrobit velmi náročným zkouškám v k tomu akreditovaných institucích. Na základě vědecky zjištěných hodnot jsou výrobky následně tříděny do různých emisních tříd.

Stanovení třídy EMICODE je dáno na základě přísně definovaných zkušebních metod GEV - (Emisní zkušební komora) a
GEV-kritéria třídění do následujících 3 emisních tříd:

EMICODE EC 1 PLUS:  Prémiová třída – výrobky dosahují nejvyšších hraničních hodnot při nepřísnějším posuzování jako EC 1
EMICODE EC 1: Standardní třída – velmi malé emise a splnění nejvyšších nároků na ochranu životního prostředí a zdraví člověka
EMICODE EC 2: Základní předpoklad – nízký obsah emisí a splnění základního požadavku k získání označení

Übersicht der 3 verfügbaren EMICODE´s
EcoTec Label

codex ecoTec

Produktová řada s mimořádně nízkým obsahem emisí

Zdraví a dobrý pocit jsou základními předpoklady pro vysokou kvalitu života. Příjemné klima prostředí mezi vlastními čtyřmi stěnami přitom hraje velkou roli. codex si toto téma vzal za své a uvedl na trh produktovou řadu s mimořádně nízkými obsahy emisí pod značkou ecoTec.  Všechny zahrnuté výrobky prošly náročnými zkouškami požadovanými GEV pro výrobky pokládky, lepidla a stavební výrobky apod. a byly příslušně certifikovány. Díky produktové  řadě ecoTec  můžete provádět Vaše práce šetrné vůči životnímu prostředí a zdraví od penetrací přes lepicí malty až po spárovací hmoty.

Prostě se cítit dobře s codex ecoTec.

Správný obkladač potřebuje ke své práci vysoce kvalitní výrobky. codex, jako jeden z mála výrobců v oboru obkladových materiálů nabízí kompletní systémový sortiment certifikovaný EC 1 PLUS. Pomocí výrobků řady ecoTec můžete provést 90% všech kladečských a obkladačských prací. Díky tomu můžete plně vyhovět současným požadavkům na používání ekologických a emisně chudých výrobků ve výstavbě.  

ecoTec výrobky nejvyšší kvality

Hlavními výrobky řady codex ecoTec Reihe jsou:

Flexmörtel-Raute

Směrnice pro flexibilní malty

Podle směrnice o flexibilních maltách (zvané rovněž kosočtverec flexibilních malt) je výrobek označen jako flexibilní, pokud splňuje C2 kritéria normy DIN EN 12004, stejně tak přinejmenším S1 kritéria normy DIN EN 12002.
To znamená, že výrobek za všech okolností musí dosáhnout přídržné pevnosti ≥ 1,0 N/mm² a navíc průhyb ≥ 2,5 mm. V případě, že dosáhne naměřeného průhybu > 5mm, pak takový výrobek splňuje dvojnásobné požadavky dané směrnicí na flexibilní maltu,

Flexibilní malty se vyznačují tím, že s ohledem na své vlastnosti mohou kompenzovat určité omezené tvarové změny podkladu. V případě, že je nutné dopředu počítat s tvarovými změnami podkladu, pak je použití flexibilních malt více než nutné, protože jen tak se dá předejít následným škodám v provedené pokládce obkladů a dlažeb. V případě, že je nutno počítat s vysokými tvarovými změnami podkladu, pak je nutné použít oddělující vrstvu v podobě např. dělící podložky.  

CE-Kennzeichen

CE-označení

Značkou CE potvrzuje výrobce výrobku, že jeho takto označený výrobek splňuje požadavky evropských norem. Výrobky předkládané k harmonizaci norem EN (nebo ETAG), musejí být označeny symbolem CE a výrobce musí prokázat opatření zabezpečení kvality. Označení CE na obalu výrobku vyjadřuje důležité technické vlastnosti výrobku, jako např. pevnost v tlaku potěru. Příkladem v oblasti kladečských materiálů jsou potěrové malty (DIN EN 13813) nebo lepidla na obklady (DIN EN 12004). Označení CE není ve své podstatě značkou kvality výrobku. Přesto výrobce tímto označením přebírá odpovědnost za to, že deklarované vlastnosti kontroluje a dlouhodobě zachovává. Nadto musí výrobce svým zákazníkům vystavit tzv. Prohlášení o vlastnostech (zpravidla na svých webových stránkách) ve kterém jsou tyto důležité vlastnosti výrobku rovněž deklarovány.

Das Ü-Kennzeichen

Značka shody Ü

Značka shody (Ü) označuje možnost použití tohoto výrobku ve Spolkové republice Německo. Tato značka dokládá, že splňuje stanovené normy Německého institutu pro stavební techniku (DIBt). Týká se například podlahových a parketových lepidel. Pro tyto výrobky je toto značení povinností, má-li být daný výrobek použit ve veřejných prostorech.

Naproti tomu dlouhodobá praxe DIBt v regulaci výrobků, které jasou již označeny značku CE, již není přípustná, jako tomu bylo například u podlahových krytin a parket. Rozsudkem C-100/13 Evropského soudního dvora (ESD) ze dne 16. října 2014 byl požadavek na označování oznamovacích povinností pro tyto výrobky proto od 16. 10. 2016 zrušen.

Logo der deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e.V.)

DGNB

Německá společnost pro udržitelnou výstavbu (Die deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, ve zkr.  DGNB) uděluje v rámci udržitelné výstavby kvalitativní značku pro udržitelnou výstavbu. DGNB vyvinula certifikační systém budov, který hodnotí budovy velice široce. Jsou hodnoceny rovnovážně ekologické, sociologicky kulturní stejně jako ekonomické aspekty budovy. Ve srovnání s jinými systémy certifikací budov (LEED, BREAM) se DGNB značka vypořádává velmi intenzivně s ekonomikou budovy.  Stavby mohou na základě obdrženého celkového bodového ohodnocení získat platinovou, zlatou nebo stříbrnou plaketu DGNB.

Aby mohly být výrobky při zamýšlené stavbě DGNB použity, musí splňovat určitá kriteria. U DGNB hraje velkou úlohu, jak výrobek ovlivňuje kvalitu vnitřního ovzduší. Z tohoto pohledu mohou výrobky dosáhnout čtyř různých kvalitativních stupňů, přičemž 1 je nejnižší stupeň a 4 nejvyšší.  Vedle toho systém DGNB vystavuje ekologickou bilanci (hodnocení životního cyklu) pro celou budovu. Analýza životního cyklu zahrnuje všechny dopady na životní prostředí během výroby, fáze používání a likvidace produktu, 

UZIN UTZ je členem DGNB od roku 2008.

Informace o DGNB

LEED Logo

LEED

LEED je americký systém certifikace budov, který je používán mezinárodně. LEED je zkratkou Leadership in Energy and Environmental Design. Hodnoticí systém stanoví standardy pro ekologické a sociálně kulturní kvalitu budov.

Tyto budovy musí splňovat stanovené požadavky na obsah VOC (těkavých látek) a kvalitu vzduchu vnitřního prostředí. Stanoví požadavky na výrobu a recyklaci použitých materiálů.

Výrobky, které jsou na obalu označeny značkou „LEED contributing Produkt“ splňují kritéria obsahu VOC (těkavých látek) a požadavek na kvalitu vzduchu v interiéru v rámci systému LEED. Takto označené výrobky jsou pak nejvhodnější pro výstavbu v souladu s kritérii LEED.

Více o certifikaci LEED 

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) představuje systém certifikace budov, který přichází z Velké Britanie a byl následně implementován v celé řadě dalších zemí. Hodnoticí systém věnuje velkou pozornost ekologickým a sociálně kulturním vlivům na udržitelnost budov. Certifikované budovy podle systému BREEAM mohou být označeny mírou splnění daných kriterií: "splňuje, splňuje dobře, splňuje velmi dobře, výborně a vynikajícně".

BREAM klade na výrobky rovněž požadavky, které ovlivňují především kvalitu vzduchu v interiéru. Výrobky, které by mohly ohrozit zdraví člověka, jsou z výstavby v systému BREEAM vyloučeny.

Více o certifikaci BREEAM

GISCODE

GISCODE je německý klasifikační systém stavebních výrobků. GISCODE zahrnuje určité skupiny stavebních materiálů (v současné době penetrační nátěry, podlahová a parketová lepidla, výrobky z epoxidových pryskyřic a výrobky s obsahem cementu), které společně vykazují podobné škodlivé účinky na zdraví zpracovatele.  Toto třídění umožňuje jednoduché a rychlé rozhodování pro použití ochranných prostředků pro tu kterou skupinu výrobků. Příslušné značení GISCODE je vlastní jak ve stavebnictví, tak v průmyslu a řemeslným svazům. Značením získává uživatel vysoký stupeň bezpečnosti práce.

Značení GISCODE je uvedeno v bezpečnostních listech, na obalových etiketách a v technických listech výrobků na vlastní zodpovědnosti výrobce.
Mezi nejčastější GISCODE patří například:

  • Giscode D1         disperzní kladečské materiály bez obsahu rozpouštědel
  • Giscode RE1       senzibilní výrobky na bázi epoxidových pryskyřic bez obsahu rozpouštědel
  • Giscode ZP1       výrobky s obsahem cementu, chudé na chromany
Steuerrad Logo

Značka kormidla

Značka kormidla je značka komformity EU, která potvrzuje možnost použití na lodích. Potvrzuje, že výrobek splňuje definované zkoušky hoření  (EG zkoušky stavebních vzorků →modul B)  stejně jako pravidelné kontroly kvality v procesu výroby prostřednictvím pověřeného certifikačního místa (→modul D).  Nositelem značky kormidla je IMO (International Maritime Organisation), organizace OSN.

Französisches VOC-Logo

Francouzská emisní značka

Ve Francii musí být od ledna 2012 stavební výrobky označeny značkou emisní třídy A+, A, B nebo C. Přičemž A+ znamená nejlepší emisní třídu a C třídu nejhorší.  Toto značení je povinné pro všechny stavební výrobky, které se používají ve vnitřním prostředí staveb. Výrobce musí na základě přesně stanovených definic zkoušek zařadit svůj výrobek do jedné z uvedených čtyř emisních tříd.  

Finnisches M1-Label

Das M1-Label für besonders emissionsarme Produkte wird von der Building Information Foundation RTS (Helsinki, Finnland) vergeben und ist vor allem im skandinavischen Raum weit verbreitet. Auch für dieses Emissionszeichen ist eine Emissionsprüfung durchzuführen, anders jedoch als bei den meisten Emissionsprüfungen wird das Produkt hier zusätzlich noch einer Geruchsprüfung unterzogen.

DGNB-Navigator Label

Um das Planen nachhaltiger Gebäude zu erleichtern, hat die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen den DGNB-Navigator entwickelt. Die kostenlose Online-Datenbank stellt die erforderlichen Informationen über nachhaltige Bauprodukte gebündelt bereit. Ohne großen Rechercheaufwand liefern die hinterlegten Daten zu diesen Verlegewerkstoffen Architekten und Planern umfassende Informationen, die passend zu den rund 50 DGNB-Kriterien aufbereitet wurden. Produkte, die über eine vollständige Ökobilanz verfügen, sind zusätzlich mit dem DGNB-Navigator-Label ausgezeichnet. Wird der Registrierungscode, der sich auf dem Navigator-Label befindet, auf der Startseite des DGNB-Navigators eingegeben, gelangt man direkt zur Produktseite.

Zur Homepage des DGNB-Navigators

EPD Logo

EDP-Prohlášení o environmentálních výrobcích

Prohlášení o environmentálních výrobcích, neboli Environmental Product Declarations (EPD) je nezávisle ověřený dokument třetí osobou, který vypovídá o vlivu výrobku na životní prostředí během jeho životního cyklu. Rovněž uvádí informace o emisním chování a chování za hoření. Značku uděluje Německý institut pro stavebnictví a životní prostředí (Institut für Bauen und Umwelt)..

Více informací o EPD 

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu